Stand van zaken rondom Westlandse veteranen

Westland 19.07.2023 – Op 23 juni zijn er collegevragen gesteld door de fracties VVD Westland en CDA Westland over ‘Eer de Westlandse veteraan’.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vragen:

1. Heeft de gemeente Westland zicht op alle Westlandse Veteranen? Zo ja, hoeveel veteranen kent Westland en hoe zorgt de gemeente dat dit beeld ook actueel blijft? Zo nee, hoe gaat zij ervoor zorgen dat zij dit wel goed in beeld krijgt?

2. Gemeenten hebben een bijzondere zorgplicht richting hun veteranen. Hoe gee ft de gemeente Westland invulling aan deze plicht?

3. Hoe kijkt het college tegen deze voorstellen aan en welke mogelijkheden ziet het college nog meer om de hulp van de veteranen in te roepen?

4. Ziet het college ook mogelijkheden om een Westlandse veteranenpas te introduceren?

5. Ondersteunt de gemeente de gezinnen van de militairen die op uitzending zijn, al dan niet in afstemming met het Ministerie van Defensie? Zo ja hoe? Zo nee, ziet de gemeente hier ruimte voor?

6. Kent de gemeente Westland een activiteit of middelen waarmee Westlandse actieve militairen in het zonnetje?

Reactie:
Westland heeft op dit moment rond de 400 veteranen in beeld. Veteranen, zowel uit dienst als nog actief dienend, kunnen zich inschrijven bij het Veteranen Instituut in Doorn. Dit instituut houdt voor alle gemeenten in Nederland bij welke veteranen er binnen hun grenzen wonen. De gemeente Westland heeft zeer veel waardering voor alle Westlandse veteranen. Dit komt onder andere tot uitdrukking tijdens de jaarlijkse Westlandse veteranenbijeenkomst. Ook legde de gemeente op verschillende plekken in Westland anjerperkjes aan. Door het jaar heen organiseert de gemeente samen met de Stichting Veteranen Westland verschillende activiteiten.

De Stichting Veteranen Westland is zeer actief en heeft een eigen clubhuis, waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. De burgemeester is beschermheer van de stichting. De gemeente heeft in het verleden een enquête gehouden onder veteranen om te peilen wat er nog meer voor hen gedaan kan worden. Hieruit is gebleken dat men de georganiseerde bijeenkomsten en het contact met de Stichting Veteranen Westland, mede als eerstelijns hulpverlener, erg op prijs stelt. Er was geen behoefte aan een aanvullend aanbod.

Veteranen worden op dit moment onder andere betrokken bij de jaarlijkse 4 mei herdenkingen in Westland. Diverse veteranen hebben contact met scholen om hun kennis en ervaring te delen met scholieren. De gemeente heeft de stichting recent ook gekoppeld aan Vitis Welzijn, om te onderzoeken of veteranen ook iets voor Vitis Welzijn kunnen betekenen. Het Veteranen Instituut kent een veteranenpas waar veteranen voor in aanmerking komen en waarmee zij door heel Nederland korting krijgen bij verschillende instanties en organisa ties. Ondersteuning van gezinnen van militairen die op uitzending zijn is aan het Ministerie van Defensie.

Meer nieuws uit
Zoeken