Westlander Veiliger en winkeldiefstallen

Westland 31.08.2023 update – Op 14 juli heeft de fractie VVD collegevragen gesteld over Westland Veiliger vanwege de toename van winkeldiefstallen.


 Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Het aantal winkeldiefstallen is weer terug op het niveau van voor de Covid pandemie. Het aantal geregistreerde meldingen van winkeldiefstallen in Nederland loopt weer gestaag op. Het Westland is hier, volgens lokale winkeliers, geen uitzondering op. Uit een rondgang bij Westlandse winkeliers blijkt dat supermarkt ondernemers zelfs geregeld te maken hebben met meerdere winkeldiefstallen per dag, waarbij de waarde van de gestolen goederen sterk toeneemt. Reden tot actie volgens de Westlandse VVD.

In het door de gemeente Westland gepresenteerde Jaarverslag 2022 staat echter dat (omgerekend) in Westland slechts 115 gevallen van winkeldiefstal op jaarbasis zijn geregistreerd. Dit zou betekenen dat winkeldiefstal in Westland geen groot probleem is en de gemeente juist veiliger is geworden. Uit de beantwoording van onze technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota (gemeenteraad 5 juli 2023) blijkt echter dat cijfers van winkeliers hierin niet worden meegewogen.

Uit door de Westlandse VVD ingewonnen informatie blijkt dat één enkele supermarkt al snel te maken heeft met 115 diefstallen per jaar. Ondernemers doen echter geen aangiftes meer door een toenemende passieve houding van de politie. Er lijkt weinig begrip te zijn. Naarmate het aantal aangiftes toeneemt, lijkt het alsof de politie minder gewillig is om het probleem aan te pakken. Ook voor de winkelier kost het veel tijd en zij zien weinig heil in het doen van aangifte. Een onderhandse afdoening (met registratie) is dan de meest gangbare afdoening. Dit ten overstaan van het feit dat er “vroeger” bij winkeldiefstal altijd aangifte werd gedaan. Deze verhalen schetsen zodoende een geheel ander beeld dan de door de gemeente gepresenteerde cijfers.

De Westlandse VVD vraag zich dan ook hardop af of Westland daadwerkelijk veiliger is geworden en pleit dan ook voor herstel van de volledige registratie van criminele voorvallen. Hiermee kan er worden gestuurd op de daadwerkelijke veiligheidssituatie in Westland en kan dit probleem worden opgelost. Ook zou het stimuleren van het koppelen van slimme software ter herkenning van potentiële dieven, op termijn een preventief effect kunnen hebben.

Dit brengt de fractie van de Westlandse VVD tot de volgende vragen: 

– Is het college bekend met het feit dat er alleen cijfers worden gebruikt afkomstig van de politie? 

– Is het college bekend met het feit dat ondernemers onderhands winkeldiefstallen afhandelen en dat deze cijfers niet mee worden gewogen in de veiligheidscijfers van de gemeente Westland? 

– Kan het college aangeven of het gebruik van niet correcte registraties/ of onderhandse afhandeling ook zou kunnen gelden voor andere criminaliteitsvormen? En zo ja welke? 

– Is het college er mee eens dat bij onjuiste registratie, een vertekend veiligheidsbeeld van het Westland ontstaat? 

– Kan het college aangeven wat er in het werk gesteld wordt om de juiste criminaliteitscijfers te kunnen achterhalen? 

– Welke politieke mogelijkheden ziet het college om het groeiende probleem van winkeldiefstallen aan te pakken?

Beantwoording
Wij maken gebruik van de veiligheidscijfers van de politie. Dit wordt altijd vermeld bij het delen van de cijfers. Het college vindt dit ook het meest passend, omdat hiermee de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn. Van onjuiste registratie is geen sprake.

Op instigatie van de minister van Justitie en Veiligheid is de capaciteit vanuit de politie en het Openbaar Ministerie waar het gaat om winkeldiefstallen beperkt. De minister van J & V geeft ondernemers de mogelijkheid winkeldiefstallen zelf af te handelen. Ze kunnen ervoor kiezen slechts een waarschuwing te geven, gebruik te maken van Stichting So-Da (ServiceOrganisatie Direct Aansprakelijkstelling), een winkelverbod op te leggen of de politie in te schakelen en aangifte te doen.

Alleen in het laatste geval kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden door het Openbaar Ministerie. Het succes hiervan is afhankelijk van de bewijsbaarheid van het feit. In de politiecijfers zijn winkeldiefstallen die ondernemers zelf afhandelen, dus zonder betrokkenheid van de politie, vanzelfsprekend niet meegenomen. De gemeente beschikt niet over cijfers met betrekking tot winkeldiefstallen die ondernemers zelf afhandelen en is niet van plan die te achterhalen.

Om ondernemers weerbaar te maken tegen winkeldiefstallen zetten we in op voorlichting en kunnen op kosten van de gemeente cursussen over weerbaar ondernemen worden gevolgd. Helaas wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van ons aanbod.

Wij zullen dit uiteraard blijven aanbieden ter ondersteuning van de ondernemers. Om de kans op winkeldiefstal te verkleinen kan de ondernemer ook zelf maatregelen nemen, zoals inrichtingsmaatregelen. Denk aan klapdeurtjes bij de in- en/of uitgang, detectiepoorten, een beveiliger in de winkel en training van personeel.

Meer nieuws uit
Zoeken